Nota krijtlijnen voor de relance van de Vlaamse sociale economie

De coronacrisis treft niet alleen de Vlaamse economie en arbeidsmarkt. Ook in de sociale economie zijn de gevolgen sterk voelbaar. De focus van de sector is hierdoor op korte termijn verschoven naar een veilige heropstart en herstel van de bestaande tewerkstelling. De verhoogde kwetsbaarheid van de doelgroepwerknemers en het belang van werk voor deze groep maken de uitdaging groot maar des te belangrijker om te realiseren.

De Commissie Sociale Economie vindt het zeer positief dat er op korte termijn wordt gewerkt aan een relanceplan met versterkende toekomstmaatregelen voor de sociale economie. Dat gebeurt best in dialoog met de sector en de interprofessionele sociale partners in de SERV en op basis van goede monitoring van de noden. De commissie pleit voor een meerjarenplan voor met de sector afgesproken thema’s. Dit zal (financiële) ondersteuning vragen voor een aantal drivers die tewerkstelling maximaal kunnen ondersteunen. Daarnaast moet er ook voldoende aandacht zijn voor de eigenheid en specifieke noden van de verschillende subsectoren.

Investeren in een sterke en veerkrachtige sociale economie biedt een meerwaarde voor de relance van de Vlaamse economie en arbeidsmark omdat het bijdraagt tot een inclusieve arbeidsmarkt. In het SERV-akkoord Iedereen aan Boord is de sociale economie een van de instrumenten voor een breed en meervoudig activeringsbeleid. Om de bestaande wachtlijst weg te werken en de sector voluit zijn rol te laten spelen, pleitte de SERV voor een combinatie van meer doorstroom en nieuwe instroom. Door de coronacrisis is de doorstroom (tijdelijk) heel moeilijk geworden en is de nood aan nieuwe plaatsen (tijdelijk) nog sterker. Daarom pleit de commissie ervoor om de conjunctuur mee als leidraad te nemen voor de invulling van doorstroom en nieuwe instroom. 

Tot slot toonde de coronacrisis het belang van korte ketens, lokaal produceren en onafhankelijkheid en van lokale maatschappelijke dienstverlening. Dit kan de sociale economie kansen bieden voor nieuwe activiteiten, om meerwaarde te creëren voor reguliere bedrijven en lokale overheden en alternatieven te bieden voor outsourcing of robotisering van activiteiten.